SUKUHONG WEB MARKETING MANTRA

Make Money Online In Cambodia – Sukuhong’s Web Marketing Mantra

បញ្ជាក់៖ វគ្គនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកថ្មីសុទ្ធនោះទេ!

Course Duration: 30 Days (25 Aug – 23 Sep, 2016)

The Mantra Which Costs You Only $227! That Means, Buy One Of Our eCourses, & Get Other Two For Free!!!

 

eCourse#1: Social Networking Mantra (SNM)

SNM

 • Lesson#1: Understanding Viral Marketing & Viral Fanpage
 • Lesson#2: Building The Real Viral Fanpage
 • Lesson#3: Gaining Free Fans To Your Viral Fanpage
 • Lesson#4: Advertising on Facebook For Cheap Price (0.0001$ – 0.0005$)
 • Lesson#5: Viral Fanpage & Your Viral Website (Vithority)

————————-

ចំណុចសំខាន់ក្នុងមេរៀននេះគឺ៖ ការបង្កើត VIRAL FANPAGE ដ៏ពិតប្រាកដមួយ  ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង BOOST POST លើ FACEBOOK ក្នុងតម្លៃថោកបំផុត (0,0001$ – 0,0005$) វិធីស្វែងរកអ្នកគាំទ្រ FANSដោយមិនបាច់ប្រើប្រាសថវិកា ព្រមទាំងគំនិតស្វែងរកប្រាក់ចំណូលយូរអង្វែងជាមួយ VIRAL FANPAGE.

Materials Included: PDF Report, Video Presentation (Step by step) & Samples of the job.

BREAK

eCourse#2: Web Vithority Mantra (WVM)

TVM

 • What is Viral Website & Why We Build It?
 • How to Build a Viral Website?
 • Samples of Some Viral Websites
 • An Overview Regarding Authority Website Building
 • Performing Proper Keyword Research For Your Website & Content
 • How to Write an Article Easily & Fast (My Special Techniques For Lazinessman)
 • The Secrets I Used to Write Thousands of Contents For My Site & For Article Marketing
 • Sample of Quality Website’s Content – Structure for Professional Content
 • How to Effectively Use Your Content On The Web

————————-

 • ការនែនាំឲ្យស្គាល់អំពី VIRAL WEBSITE
 • វិធីសាស្រ្តបង្កើត VIRAL WEBSITE
 • គំរូមួយចំនួននៃ VIRAL WEBSITES
 • អំពីការបង្កើត AUTHORITY WEBSITE ចេញពីដៃរបស់អ្នក
 • ការស្រាវជ្រាវពាក្យគន្លឹះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
 • ការសរសេរអត្ថបទ លឿនហើយងាយស្រួល
 • អាថ៌កំបាំងក្នុងការបង្កើតអត្ថបទរាប់ពាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស
 • គំរូនៃអត្ថបទដែលប្រកបដោយគុណភាព
 • ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាសអត្ថបទ
 • ខ្លីៗអំពី ARTICLE MARKETING

ចំណុចសំខាន់ក្នុងវគ្គនេះគឺ៖ ការបង្កើតវិបសៃថ៍ (WORDPRESS) តាមស្តង់ដារ  ការបង្កើតវិបសៃថ៍ចំៗ NICHE  ការបង្កើតអត្ថបទរាប់រយចំណាយពេលតិច និង ការបង្កើតវិបសៃថ៍ទ្រង់ទ្រាយធំ

Materials Included: PDF Report, Video Presentation (Step by step) & Samples of the job.


BREAK
 

eCourse#3: Website SEO Mantra (WSM)

WSM

 • An Overview About Search Engine Optimization – Onpage to Offpage
 • How to Properly Structure a Well-Optimized & Authority Website
 • Introduction to Building Backlinks
 • All About Legitimate Link Building:
  • Article Marketing
  • Guest Blog
  • Web 2.0 Property
  • Press Release Marketing
  • Forum Marketing
  • Private Blog Network (PBN)
  • Social Bookmarking
  • .Edu & .Gov Links
  • Backlinks from Videos
  • High PR Directory Submission
  • Wikipedia & Dmoz
  • Others (PDF, Slideshow, RSS, etc)
 • An Overview About Blackhat SEO (Living Without Spam)

—————————

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ SEO
  • SEO នៅលើ (On-Page)
  • SEO ក្រៅ (Off-Page)
 • ការបង្កើត WEBSITE ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ និងក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវដោយយោងទៅលើ SEO
  • NICHE, DOMAIN & KEYWORDS
  • WEBSITE’S CATEGORIES & KEYWORD
  • PAGES ដែលត្រូវការ & ROBOT FILE
  • អត្ថបទ និងពាក្យគន្លឹះ
  • ការ LINK នៅខាងក្នុង WEBSITE
  • ភាពពាក់ព័ន្ធគ្នា នៃអត្ថបទ
 • ការនែនាំឲ្យស្គាល់អំពី BACKLINKS
  • អំពី No-Follow Links
  • អំពី Do-Follow Links
 • ការបង្កើត BACKLINKS ដែលត្រឹមត្រូវ
  • Article Marketing
  • Guest Blog
  • Web 2.0 Property
  • Press Release Marketing
  • Forum Marketing
  • Private Blog Network (PBN)
  • Social Bookmarking
  • .Edu & .Gov Links
  • Backlinks from Videos
  • High PR Directory Submission
  • Wikipedia & Dmoz
  • Others (PDF, Slideshow, RSS, etc)
 • យល់ដឹងពី មួកខ្មៅ និង SEO – រស់នៅប្រកបដោយ សេចក្តីសុខ និងថ្លៃថ្នូរ
 • ការបង្កើត និងដាក់លក់ SEO Services នៅលើ Fiverr

Materials Included: PDF Report, Video Presentation (Step by step) & Samples of the job.

book now

តើសិស្សដែលរៀនជំនាន់ទីមួយ និយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីវគ្គនេះ?

Make Money Online

Make Money Online in Cambodia

How to Make Money Online in Cambodia

Make Money Online

Make Money Online in Cambodia

How to Make Money Online in Cambodia

Best Ways Make Money Online in Cambodia

Click Here To Read Question & Answer About The Course!

 

book now


Three Best Methods That Help You Make Money Online In Cambodia – A Must-Know Secret For Internet Marketers!

If you are the internet marketer, webmaster, Adsense publisher or even affiliate marketer, and you wish to discover more knowledge and fundamental regarding the term “make money online in Cambodia“, then you are landing on the right web page. Yes, you read that right! In Sukuhong’s web marketing mantra, we strive to provide and show you the three best methods that hit a home to run. So, what are those methods?


SNM – Social Networking Mantra

Recognized as the first largest social networking site, facebook is really a great outlet to help you drive loads of social views or even targeted traffic to your website. This fantastic website allows you to promote your business’s products/services or webpage to a lot of people from all around the world. And if you are a serious marketer or webmaster, you need facebook traffic in order to “make money online in Cambodia” with Google AdSense or ContentAd. For our Social Networking Mantra, we teach students to get the most out of the most results from facebook such as how to build viral fanpage of million dollar value, how to promote page and boost post with cheap price, you say 0.0001$ – 0.0005$. Yes you read that right, It must be point and three digit zeroes. We also help you gain fan for free with some new techniques we’ve used recently to build our fanpage. Last but not least, we offer other beneficial million dollar viral fanpage ideas which are what people really need to know about. At the end, all students will get a useful eBook which helps grow your ideas about social networking knowledge and fundamental.

 

WVM – Web Vithority Mantra

Even though newbies in online marketing, they need to know how to build website properly and in the right ways. With our step by step video lessons, we teach you how to setup a standardized WordPress site aligned with onpage optimization (SEO). You need that kind of website to rank on the search engines and to attract facebook traffic. On the other hand, we also teach about how to do proper keyword research for content writing. We don’t forget the topic “secret of mass article creation” which is one of our important methods that help you build loads of content for your Vithority website. Imagine if you want to make a website, you need to buy a lot of articles, but for now, you can build contents for yourself with free of charge. Last but not least, we also provide a handy eBook about million dollar website ideas which help build your fundamental and knowledge about creating any website for long-term online business.

 

WSM – Website SEO Mantra

Besides facebook traffic and authority website building methods, we also hold your hand to walk across the SEO adventure with Whitehat as well as Blackhat understanding. With the fundamental knowledge regarding search engine optimization, you will then understand the dos and don’ts s regarding SEO, how to correctly optimize your website for search engines and much more. You will be able to create your own SEO services and sell them on the web especially on fiverr which the guru walks you through the path of fiverr gig creation and marketing. This brings you a lot of benefits besides fundamental knowledge regarding web SEO. Imagine you can sell 5 gigs per day to people online, you then will be able to make at least 600$ per month with just one gig on fiverr. That’s what you want in a life of an internet marketer!

 

Referring to above mentions and explanation, we trust that you will get a lot of benefits from this “Sukuhong’s Web Marketing Mantra” in order to make money online in Cambodia. The most important thing is, you get all the knowledge in the ecourse for only 227$ one-time fee! We hope to work with you soon!